Nabór w roku szkolnym 2024/2025 odbywa się drogą elektroniczną na stronie:

http://nabor.pcss.pl/grudziadz

Krok 1. Kandydat wypełnia wniosek z danymi osobowymi, danymi rodziców lub prawnych opiekunów. Wybiera szkoły i klasy, do których chce uczęszczać zgodnie z preferencjami. W ostatnim etapie wypełniania wniosku system przydziela kandydatowi login i hasło umożliwiające ponowne logowanie

Krok 2. Kandydat drukuje pobrany z systemu wniosek oraz podpisuje go. Podpis składa również rodzic lub prawny opiekun.

Krok 3. Kandydat zanosi wniosek do szkoły pierwszego wyboru.lub przesyła podpisane skany w postaci załącznika (przesłanie zeskanowanego wniosku w postaci załącznika powoduje, że kandydat jest widoczny na liście uczniów wybranej szkoły)

Krok 4. Pobierasz ze strony naboru (lub ze strony szkoły) kwestionariusz osobowy, w którym wypełniasz dane osobowe oraz deklarujesz wybrane przez siebie przedmioty rozszerzone oraz wolę uczestniczenia na lekcje religii bądź etyki.

 3 czerwca 2024 roku o godzinie 8.00 odbędzie się egzamin wstępny.

EGZAMIN WSTĘPNY  do Liceum Sztuk Plastycznych składa się z egzaminu praktycznego * oraz egzaminu ustnego:

* na egzamin kandydat przynosi: ołówki różnej twardości, gumkę,  pędzle do malowania, kubek, paletę, farby plakatowe lub akrylowe, narzędzia ułatwiające rzeźbienie (nożyk, ostro zaostrzone patyczki). Papier i glinę zapewnia szkoła.

Wymagana jest również legitymacja szkolna.

Uczeń podczas egzaminu wstępnego może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

  1. Egzamin praktyczny
  • egzamin praktyczny z rysunku                                                                                  – 25 pkt.
  • egzamin praktyczny z malarstwa                                                                                – 25 pkt.
  • egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej                                                         – 25 pkt.
  1. Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – 25 pkt.