Specjalizacja: “Fotografia artystyczna” to jedna ze specjalizacji nauczanych w ramach specjalności: “Fotografia i film”. Uczeń w trakcie cyklu edukacyjnego zdobywa  wiedzę w zakresie: historii, techniki i technologii fotograficznej (zarówno klasycznej, jak i cyfrowej), współczesnych trendów w tej dziedzinie i dokonań wybitnych fotografów.

Nauczanie przedmiotu w specjalizacji “Fotografia artystyczna” przygotowuje ucznia do świadomego posługiwania się fotograficznymi i plastycznymi środkami wyrazu w celu realizacji własnych projektów artystycznych. Aby osiągnąć te cele uczeń wykorzystuje podczas zajęć dostępne narzędzia i metody tworzenia obrazu  fotograficznego i filmowego (aparaty, kamera, oświetlenie studyjne) oraz aplikacje graficzne. Rozwija swoją wyobraźnię, wrażliwość, zdolności kreatywnego myślenia i twórczego działania dzięki realizacji różnych tematów fotograficznych od “zabawy z medium fotografii”, poprzez fotografię aranżowaną, inscenizację po fotografię dokumentalną, reportażową i reklamową. Realizuje także zadania z zakresu tworzenia obrazu ruchomego (krótkie formy filmowe).

Wiedza oraz umiejętności nabyte podczas całego cyklu kształcenia w Liceum Plastycznym w specjalizacji “Fotografia artystyczna” stanowią podstawę do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach (w tym artystycznych), jak również podjęcia pracy w zawodzie: Plastyk w specjalizacji “Fotografia artystyczna”.